×

Gizlilik Politikası

1. VERİ SORUMLUSU

Perrigo Kişisel Bakım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti (“Perrigo”) tarafından markalarımız ve çeşitli kanallar vasıtası ile şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Hizmetlerimiz, web sitelerimiz ve sosyal medya üzerinden yaptığınız kayıt, başvuru, anket, vb. aracılığıyla bizimle etkileşime geçtiğinizde, iş ortaklarımız veya Şirketimiz bünyesinde yapılan etkinliklerde oluşturulan formlar ile, bayiler kanalı ile bayilerdeki çeşitli süreçleri kapsamında, çağrı merkezi iletişimleriniz vasıtası ile kişisel verileriniz toplanmaktadır. 
Açık Rızanıza Bağlı Olarak

 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek için: kullanım eğilimlerini belirlemek, sizin ve cihazınızın hizmetlerimizle nasıl etkileşime girdiğini anlamak, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek, anketler yapmak, özel programlar, aktiviteler, denemeler, etkinlikler veya promosyonlar sunmak, pazar veya tüketici çalışmaları yürütmek için;
 • Pazarlama amacı ile sizlere elektronik ticari iletiler gönderilmesini sağlamak amacı ile,
 • Kanunu ve Hukuki Sorumluluklarımız gereğince, 
 • Mevzuattan kaynaklanan denetim ve saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla,
 • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla,

Perrigo ile bir sözleşmenin kurulması, ifası ile doğrudan doğruya ilgisi olması kaydı ile,

 • Ürünlere ilişkin girişlerinizin sağlanabilmesi, işlem güvenliğini ve buna ilişkin kayıtların tutulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacı ile,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • Sizin tarafından alenileştirilmiş veriler açısından,
 • Sosyal medya veya web site kanalı ile bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla
 • Bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması açısından, 
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgileriniz,
 • Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,
 • Sizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Perrigo’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi,  
 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla,
 • Talep ve şikayetlerinizin yönetimi kapsamında Şirket adına veya kişisel olarak yaptığınız taleplerin kaydının tutulması ve bu taleplerin çözümü kapsamında yapılan hizmetler için işlenen verileriniz,

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Perrigo olarak kişisel verilerinizi;

a. Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,
b. Firmanın yurtdışı merkezli olması ve bu sebeple sistemlerin ortak bir veri tabanından yönetilmesi sebebi ile yurtdışında bulunan ana firmamız ile,
c. İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) ve benzeri pazarlama amacı ile yasal zorunluluklar çerçevesinde kurulmuş sistemler ve bu sistemlerin iş ortakları ile, 
d. Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
e. Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,
f. Hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacı iş ortağı konumunda bulunduğumuz tedarikçilerimiz veya iş ortağı olmasak bile ürün veya hizmet satın alımında bulunduğumuz tedarikçilerimiz ile, 
paylaşmaktayız.

 

4. HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Perrigo’ya iletmeniz durumunda, Perrigo talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)    KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

5. İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Perrigo’nun söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine istinfo@perrigo.com  Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, Perrigo’nun kep adresi olan perrigokisisel@hs01.kep.tr. adresine veya Perrigo’nun aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Adres: Perrigo Kişisel Bakım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti
Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1A Ofis Blok 5. Kat Nida Kule Göztepe / İstanbul
• Telefon:  +90 216 250 75 00